องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 153
เดือนนี้3,215
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)25,598
ทั้งหมด 81,492

info แบบ ประเมิน EIT 2567
EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกอบต.บางเสด็จ ว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต.บางเสด็จ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กศน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"...
กิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมนักพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ร่วมมอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับนางยุพิน อัตตะสาระ...
กิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ อบต.บางเสด็จ เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำโครงการนวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง...
กิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ/สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง...
กิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกอบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน และสมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งตัวคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 6...
กิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร/ปลัด องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 /นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ...
กิจกรรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1
กิจกรรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร ร.ร.ผู้สูงอายุ อบต. บางเสด็จ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
นายบัญชา ฉัตรแหลม
นายก อบต.บางเสด็จ
โทร : 0870040293
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัล
info ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
info ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการประหยัดพลังงาน
info กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมตำบลบางเสด็จ
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ