messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vission)
“บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง”
พันธกิจ (Mission)
๑. ยกระดับความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ๒. ส่งเสริมอนามัยชุมชน ๓. ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ๕. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ๗. ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ๘. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการบริหารจัดการ ๙. สร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ๑๐. สร้างและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ๑๑. ก่อสร้างแนวกั้นน้ำ ๑๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๑๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล ๑๔. ยกระดับรายได้ต่อครัวเรือนให้สูงขึ้น ๑๕. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ